MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR
SATICI:
Satıcı İsim: HPN Aksesuar Tasarım San.Tic. A.Ş.
Satıcının Adresi: Maslak Oto Sanayi sitesi AOS 52 No 9
Maslak/Sariyer/İstanbul
Satıcının Telefonu: 0212 296 79 80
Satıcı Email Adresi : hello@happy-nes.com
Alıcının İade Halinde Kullanacağı Kargo Şirketi: Yurtiçi Kargo/Aras Kargo
ALICI (Üye) :
Adı – Soyadı :
Teslimat Adresi :
Cep Telefonu :
E-mail :
TCKN:
İşbu Satış ilişkisine dair tahsilat işlemi Şirket tarafından doğrudan ya da
Şirket’in anlaşmalı olduğu lisanslı ödeme kuruluşu tarafından sağlanacak
olup, kredi kartı hesap ekstresinde tahsilatı yapan kurumun ismi
görünecektir.

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun ve 29188 Nolu Mesafeli Sözleşmeler
Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu
Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve
sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu
sözleşmenin konusunu; Alıcı’nın, [www.happy-nes.com] alan adlı web
sitesinden (“Websitesi”), ilan edilen ürünlerin satın alınmasına yönelik
elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip
Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.
İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların akdetmiş oldukları Websitesi üyelik
sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar, söz konusu
Hizmetin sunumunda işbu sözleşmelerde belirtilen esasların geçerli olacağını

kabul ve beyan ederler.
MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU MALIN TEMEL NİTELİKLERİ ve


ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI

Toplam ürün bedeli: TL 
Ödeme Şekli ve Planı: Kredi kartı ile tek ödeme  TL 
KDV Dahil TL 
Alınan Vade Farkı: 0.00 TL 
Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı: % 0.00 
Teslim Şartları: Ürün ilan sayfasında ayrıca bir bilgi olmaması halinde,
Siparişin Alıcı tarafından verilmesini takiben en fazla 30 gün içerisinde,
anlaşmalı özel kargo şirketi tarafından ürün teslim edilecektir.

MADDE 4 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Web sitesinde yer alan sözleşme konusu ürünün/hizmetin temel
nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin
olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve
elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar, Tüketici
sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerine
ve/veya Web sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. Alıcı, işbu
Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle,
mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi
gereken adres, siparişi verilen ürünlere/hizmetlere ait temel özellikler,
ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ve teslimat fiyatı bilgilerini
de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Mal/Hizmet’in
tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak
kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Mal/Hizmet
bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması
kaydıyla Mal/Hizmet’i 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.

MADDE 5 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak,
sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri
ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı,
mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile
sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği
tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme
konusu Mal/Hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim
edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI ve İADE

Cayma Hakkının uygulanması yalnızca taraflardan birinin ticari
faaliyette bulunmak amacıyla hareket ettiği durumlarda geçerli olacak
olup, bu sıfata sahip olmayan iki gerçek ya da tüzel kişi arasında veya
şahsi kullanımın dışında toplu alıma yönelik gerçekleşen işlemlerde
Tüketici Mevzuatı ve ona bağlı cayma hakkı/iade hükümleri
uygulanmayacaktır.
Alıcı (Üye) malın ya da hizmetin kendisine tesliminden itibaren, hiçbir
gerekçe göstermeksizin 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanarak
malı/hizmeti iade edebilir. Alıcı Üye, cayma hakkı kullanım bildirimini
Websitesi üzerinden belirtilen şekilde Satıcı’ya ulaştırır. Satıcı, Alıcı’nın
cayma beyanının kendisine ulaşmasından itibaren 14 (ondört) gün içinde
Mal/Hizmet bedelini iade etmekle yükümlüdür. Hizmetin iade alınamaması
için haklı sebeplerin varlığı halinde Satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan
Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta Mal/Hizmet tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin
ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, bu durumu Sözleşme’nin ifa süresi
dolmadan Alıcı’ya bildirir. Bu durumda Satıcı, ödenen bedeli ve varsa
belgeleri 14 (ondört) gün içinde Alıcı’ya iade eder.
Cayma hakkı kapsamında iade edilmek istenen ürün, işbu Formda belirtilmesi
halinde anlaşmalı kargo şirketince gönderilmemesi halinde iade kargo
bedelinden Alıcı sorumlu olacaktır.

MADDE 7 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz: a) Fiyatı finansal piyasalardaki
dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal
veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki
ürünler) b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları
doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli
olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme
ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde c) Tesliminden sonra
ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan
mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine
ilişkin sözleşmelerde d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası
gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde
e)Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruruyucu unsurları
açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap,ses veya görüntü
kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin
sözleşmelerde f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete,
dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde g) Belirli bir tarihte
veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama,
yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş
zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde h) Bahis ve piyangoya
ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde ı) Cayma hakkı süresi sona
ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin
sözleşmelerde i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye
anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye
konu Mal/Hizmet’in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin uygulama alanı
dışında bırakılmış olan (satıcının düzenli teslimatları ile alıcının meskenine
teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim
maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda
hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı
arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri
uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır. Tatil
kategorisinde satışa sunulan bu tür Mal/Hizmetlerin iptal ve iade şartları Satıcı
uygulama ve kurallarına tabidir.

MADDE 8 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığınca ilan edilen değere kadar alıcının mal veya hizmeti satın aldığı ve
ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici
Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun’un 68’nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler
doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri
yetkilidir.

MADDE 9 - MALIN/HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sön bilgilendirme formu ve işbu
sözleşmede yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve
ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır.
Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar
satış fiyatına yansıtılır.

MADDE 10 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde
kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi
çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda
ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini
Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde
düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı
zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.
MADDE 11 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma,
mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı,
işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SA’nın resmi defter ve ticari
kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve
bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu
maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil
sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 12 - YÜRÜRLÜK

12 (oniki) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak,
_______________ tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak
suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir. 

HAPPY-NES ALICI
[İsim-soyad]