ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR
1.1. İşbu Websitesi Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"); Maslak Oto Sanayi sitesi AOS
52 No 9 Maslak/Sariyer/İstanbul adresinde mukim; HPN Aksesuar Tasarım
San.Tic. A.Ş. ("Şirket") ile platforma üyelik olacak gerçek kişi üye ("Üye") arasında,
Üye'nin Websitesi'nde sunulan Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların
belirlenmesi için akdedilmiştir.
1.2. Şirket ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde münferiden "Taraf" ve müştereken
"Taraflar" olarak anılacaklardır.
2. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'NİN AMACI VE KAPSAMI
2.1. ŞİRKET; www.happy-nes.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu
(“Websitesi”), hizmet sağlayıcı sıfatıyla işletmekte olup, elektronik ortamda ürün ya
da hizmet satın almak isteyen tüketicilere sanal satış hizmetleri (“Hizmetler”)
sunmaktadır.
2.2. İşbu Üyelik Sözleşme’nin konusunu, Websitesi üzerinde ŞİRKET tarafından
sunulan Hizmetler’den, Üyeler'in yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu
doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin
Üye tarafından kabulü ile Üye, Websitesi'nde yer alan ve yer alacak olan ŞİRKET
tarafından sunulan Hizmetler'e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üyeler'e ve
kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt eder.
3. TANIMLAR
Gizlilik Politikası ve Veri Koruma Bildirimi; Üyeler'in Websitesi üzerinden ilettikleri
kişisel verilerin, ŞİRKET tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi
konular da dahil olmak üzere ŞİRKET'in kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel
gizlilik politikasını düzenleyen ve Websitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.
Hesabım Sayfası: Üye'nin Websitesi'nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve
Hizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini
ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye
tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye'ye özel sayfayı ifade eder.
Hizmetler: Üyeler'in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini
gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ŞİRKET tarafından ortaya konulan ürün/hizmet
satışlarını ve ilgili uygulamaları ifade eder.
Üye(ler): ŞİRKET ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Websitesi'ne üye olan
ve Websitesi üzerinde satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alma niyetinde olan
gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder.
Websitesi: Mülkiyeti ŞİRKET’e ait olan ve ŞİRKET’in işbu Üyelik Sözleşmesi ile
belirlenen Hizmetler'i üzerinde sunmakta olduğu alan adları üzerindeki internet site(leri)ni
ve/veya mobil uygulamalarını (mobil uygulama mobil siteyi de içermektedir) ifade eder.
4. TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Websitesi'nde
bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun ŞİRKET tarafından
değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on
sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır. Onaylanma işleminin tamamlanması ve
Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik
Sözleşmesi’nde ve Websitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere
kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi
sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Üye,
Üyelik statüsünü her zaman İletişim bölümünde yer alan e-posta adresine e-mail
atarak ya da “Hesabım” sayfasından ulaşabileceği "Üyelik İptali" butonuna basarak
her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir. (Bu seçeneğin ilgili sayfaya
konulmasına dikkat edelim lütfen.)
4.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması
ve bu hususta söz konusu kişilerin ŞİRKET’ten talepte bulunması halinde ŞİRKET,
ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için ŞİRKET’e ödeme yapan en
son kişinin Üyelik hesap sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem
yapacaktır. Böyle bir durumda ŞİRKET’in Üyelik bilgileri, Üye işlemleri ve benzeri
bilgiler doğrultusunda işbu madde içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak
hareket etme hakkı saklıdır.
4.3. Üye, Websitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya
satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Websitesi'nde yer alanlar da dahil
olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve prosedürleri yerine getirmek
zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak ŞİRKET’in
herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
4.4. Üye, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik
Sözleşmesi'nin hükümlerine, Websitesi'nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki
mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan
eder. Üye'nin Websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai
sorumluluk kendisine aittir.
4.5. ŞİRKET, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin
kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.
4.6. Websitesi’ne üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üye’lerden alınan kişisel
veriler, sahtecilik, dolandırıcılık, Websitesi’nin kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu
anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep
edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla
ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer
3.kişilere iletebilecektir.
4.7. Üye'nin Hesabım sayfasına erişmek ve Websitesi üzerinden işlem
gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından
oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin
sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen
işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan
sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve
işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri
süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine
getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. Üye, Websitesi'ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı
bir şekilde kullanmayacaktır.
 Websitesi'nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak,
kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
 Websitesi'nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters
mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
 Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış
veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya
hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle
gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik
Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir
Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış
bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
 Yorum ve puanlama sistemlerinin; Websitesi'ndeki yorumları Websitesi dışında
yayınlamak gibi Websitesi dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle
edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
 Virüs veya Websitesi'ne, Websitesi'nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan
herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
 Diğer Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili
kişilerin izni olmaksızın toplanması;
 Websitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde
makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik
işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, ŞİRKET’in önceden yazılı iznini
alınmaksızın Websitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek,
veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen
scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Websitesi'nde yer
alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak,
yayınlanması veya kullanılması.
4.9. Üye, Websitesi’nde yapacağı işlemleri ŞİRKET’e maddi ve Websitesi’ne teknik
olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye,
Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar
verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi
için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere
gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesabım
sayfasına robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.
4.10. Websitesi'nin veya Websitesi üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile
belirlenen
kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak
kullanılması hukuka
aykırı olup; ŞİRKET’in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.
5. GİZLİLİK ve VERİ KORUMASI

5.1. ŞİRKET, Üye'nin Websitesi'nde sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için
Websitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine,
güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. ŞİRKET, bu
kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri Websitesi'nde yer alan Gizlilik
Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde
işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir
parçasıdır.
5.2. Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası'nda
belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve
diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir.
Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak
daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilir ve Websitesinde yer alan e-
posta adresine elektronik posta göndererek haklarınızı kullanabilirsiniz.
5.3. Üye tarafından Websitesi'ne beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel
veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Websitesi'nin
işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların
sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer
amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması
amacıyla ŞİRKET ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası'na uygun olarak
toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile
paylaşılabilir.
5.4. Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin ŞİRKET tarafından bu şekilde kullanımına ve
saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. ŞİRKET söz konusu kişisel
verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli
şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi
için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma
ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.
6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
“ŞİRKET markası ve logosu, Websitesi'nin yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak
ŞİRKET tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli,
slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile ŞİRKET’in
mülkiyetindedir. Üye, ŞİRKET’in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet
haklarını izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez,
çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, söz konusu olması
halinde mobil uygulamanın ve/veya Websitesi'nin bütünü ya da bir kısmını başka bir
ortamda ŞİRKET'in izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya
ŞİRKET’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye,
ŞİRKET’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile
masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.
7. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

5

ŞİRKET, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve
Websitesi'nde yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı
uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı
olmamak kaydıyla Websitesi'nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu
Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Websitesi'nde ilan edildikleri tarihte
geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve
sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu
Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.
8. MÜCBİR SEBEPLER
Salgın hastalık, ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş,
seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren
anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme
ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek
arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya
diğer bir doğal felaket veya ŞİRKET’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan
kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep")
ŞİRKET'in işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller
veya geciktirirse ŞİRKET, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken
yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik
Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.
9. MUHTELİF HÜKÜMLER
9.1. Delil sözleşmesi. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda
ŞİRKET’in resmi defter ve ticari kayıtları ile veri tabanında, sunucularında tutulan e-
arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve
münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul
eder.
9.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Üyelik Sözleşmesi
münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik
Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her
türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin
münhasır yargı yetkisinde olacaktır.
9.3. Bildirim. ŞİRKET, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta
adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek
suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını
güncel tutmakla yükümlüdür.
9.4. Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. İşbu Üyelik Sözleşmesi,
konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu
Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim
heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya
uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu
geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya
devam edecektir.
9.5. Üyelik Sözleşmesi'nin Devri. Üye, ŞİRKET’in önceden yazılı onayını almaksızın
işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen
temlik edemeyecektir.
9.6. Tadil ve Feragat. Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen
herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat
ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya
da icra edilmesini engellemeyecektir.
 9 (dokuz) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü
okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle
derhal yürürlüğe girmiştir.